مسابقات جایزه بزرگ اسکی آلپاین خیریه - پیست دیزین (عکس)

منبع: ایسنا