زنان و استادیوم‌های ورزشی؛ آن‌هایی که می‌روند، آن‌هایی که بازمی‌مانند (+فیلم)