هنرمند سوری موشک‌ها را در غوطه شرقی به اثر هنری تبدیل می‌کند (فیلم)