ویدئوخبر 60 ثانیه‌ای: سرشناس‌ترین هنرمندانی که در سال 96 از دنیا رفتند