نتیجه نظرسنجی درباره نامگذاری خیابانی به نام "محمد مصدق"

همزمان با مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر نامگذاری یک خیابان در تهران به نام مرحوم "محمد مصدق" ، عصر ایران این موضوع به نظرسنجی گذاشت؛ نتیجه را ببینید:
نتیجه نظرسنجی درباره نامگذاری خیابانی به نام