پانزدهمین جمعه خشم در فلسطین اشغالی (عکس)

منبع: ایرنا