جریمه خودروی پلیس توسط مامور راهنمایی و رانندگی (فیلم)