تصویری از حرم امام رضا در سال‌ 1320

تصویری از حرم امام رضا در سال‌ 1320