نماینده ها چه پیام رسانی دارند؟

پارلمان نیوز جدول زیر را منتشر کرد: 

نماینده ها چه پیام رسانی دارند؟