عکاس ایرانی به دلیل تحریم آمریکا از دریافت جایزه محروم شد (عکس)

مسئولان جشنواره اسمیت سونیان ،محمد صادق حسینی عکاس ایرانی را به دلیل تحریم بانکی آمریکا از دریافت جایزه محروم کردند.

 

عکاس ایرانی به دلیل تحریم آمریکا از دریافت جایزه محروم شد (عکس)