امضا کنندگان استيضاح وزير اقتصاد 72 نفر شدند (اسامی)

اعتماد آنلاین نوشت: تعداد امضا كنندگان استيضاح وزير اقتصاد در مجلس به٧٢ رسيد.

امضا کنندگان استيضاح وزير اقتصاد 72 نفر شدند (عکس)