عضو اتاق بازرگانی ایران: یارانه ارزی از جیب مردم!

پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران در توئیتر خود نوشت: یارانه ارزی از جیب مردم!

عضو اتاق بازرگانی ایران: یارانه ارزی از جیب مردم!