سوگند خوردن عروس برای نقش نداشتن در قتل شوهر

امروز پرونده اتهام قتل زنی در شعبه 10 دادگاه کیفری به ریاست قاضی قربان زاده برگزار شد که متهم بوده همسرش را از طبقه نهم به پایین پرت کرده است.

به گزارش خبرنگار عصرایران، زن متهم به قاضی قربان زاده گفت: همسرم بیماری داشت که با درد استخوان بدی همراه بود، شب حادثه من خوابیدم صبح ساعت 4 بیدار شدم و به دنبال همسرم گشتم، در نهایت متوجه شدم سرایدار ساختمان جنازه همسرم را در پشت ساختمان پیدا کرده و پلیس را خبر کرده است و من هیچ مشکلی نیز با همسرم نداشتم ولی متاسفانه از طرف پدر و مادر همسر سابقم متهم شده ام که همسرم را به پایین پرتاب کرده یا هلش داده ام.


در ادامه رسیدگی به پرونده زن برای ادای سوگند در جایگاه قرار گرفت و سوگند خورد هیچ گونه نقشی در قتل عمد و شبه عمد مقتول نداشته است.


قاضی قربان زاده ختم رسیدگی را جهت صدور حکم اعلام کرد.