انبار احتکار خودرو در تبریز (عکس)/ ایران خودرو: احتکار نیست قطعه کم دارند