امتناع بي‌بي‌سي از پخش برنامه كمك به غزه

امتناع شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي انگليس از پخش ويژه‌برنامه گردآوري كمك به مردم جنگ‌زده نوار غزه با واكنش جهاني روبرو شده است.

به گزارش فارس، شبكه تلويزيوني بنگاه سخن‌پراكني انگليس كه با سانسور اخبار فجايع غزه و جنايات رژيم صهونيستي با واكنش جهاني روبرو شده بود، اين بار نيز با خودداري از شركت در برنامه گردآوري كمك به جنگ زدگان غزه باعث واكنش مردم جهان شد.
شبكه تلويزيوني مذكور با امتناع از پخش برنامه ويژه كمك به مردم غزه موافقتنامه اي 46 ساله را نيز نقض كرد. بر اساس اين موافقتنامه، بي‌بي‌سي موظف است برنامه هاي درخواست كمك را به مدت دو دقيقه در شبكه اصلي خود پخش كند.

گفته مي شود اين برنامه كه سازمان صليب سرخ انگليس و جمعيت "كودكان را نجات دهيد" در آن شركت دارند، به دليل امتناع بي‌بي‌سي از مشاركت در آن با شكست مواجه خواهد شد