خودتعریفی

 هرکس که صمیمانه می‌اندیشد و حس می‌کند، شایستهٔ توجه است. آن‌هایی که در مجالس مهمانی از خود سخن می‌گویند، آدم‌های مزاحمی بیش نیستند؛ نه به این دلیل که از خود سخن می‌گویند، چون که دروغ می‌گویند، توانایی‌هایشان را بیش از آنچه هست و ضعف‌هایشان را کمتر از واقع نشان می‌دهد.

 اسلون ویلسون (داستان نویس آمریکایی ) - ویکی گفتار