asriran.com ******************
ركود بى سابقه در بازار خودرو


ایران: در حالى طى ماه هاى اخير از قيمت خودرو كاسته شده است كه هنوز خودروهاى خاك خورده در نمايشگاه ها مشترى خود را پيدا نكرده اند.

اين شرايط در حالى است كه به گفته نمايشگاه داران ركود بازار خودرو طى ۵۰ سال اخير بى سابقه بوده است.

از سويى ديگر اميد فروش خودرو در ماه هاى پايانى سال به دليل تغيير سال مدل از بين رفته است.