تخلیه اضطراری ساختمان کنگره آمریکا

یکی از ساختمان های کنگره آمریکا در واشنگتن به دلیل به صدا در آمدن هشدار اضطراری تخلیه شد.

به گزارش تسنیم به نقل از د هیل، دفتر ساختمان "کانن هاوس" متعلق به کنگره آمریکا روز پنج شنبه پس از به صدا در آمدن زنگ هشدار، تخلیه شد.

پلیس از کارکنان کنگره آمریکا خواست تا خونسردی خود را حفظ کرده و با حفظ ایمنی از این ساختمان خارج شوند.

هنوز علت به صدا در آمدن هشدار و تخلیه اضطراری اعلام نشده است.