دیدنی های امروز؛ از خیل مهاجران در راه آمریکا تا تولد نوزاد افغان در قایق نجات