دیدنی های امروز؛ از حضور رهبران جهان در پاریس تا ماراتن استانبول