امام جمعه اهل سنت زاهدان: نیاز به مدیرانی که فقط نماز می‌خوانند، نداریم

N