نامه معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص تاکسی های اینترنتی و فک پلمب آن ها

نامه معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص تاکسی های اینترنتی و فک پلمب آن ها