انتصاب اعضای شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44
دکتر محمود احمدی نژاد طی حکمی اعضای خبره و صاحبنظران اقتصادی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را منصوب کرد.

به گزارش مهر، متن کامل حکم دکتر محمود احمدی‌نژاد بدین شرح است: جناب آقای سید جعفر مرعشی؛ جناب آقای علی‌آقا محمدی؛ و جناب آقای محسن خلیلی عراقیبا عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی و در اجرای بند (17) ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بنا به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ‌به موجب این حکم به عنوان «عضو خبره و صاحبنظر اقتصادی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی‌» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال در انجام مناسب و بهینه وظایف قانونی شورای یاد شده به منظور تحقق اهداف سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین برنامه چهارگانه دولت شامل «عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالیم مادی و معنوی کشور» موفق باشید.