برخورد نامناسب ماموران شهرداری با زن دستفروش (فیلم)

ماموران شهرداری با برخورد نامناسب با زن دستفروش، او را مجبور به جمع کردن بساط خود کرده و با عده ای از مردم نیز درگیر شدند.

{$sepehr_media_856066_640_360}