عارف: برخورد امنیتی با مطالبات کارگران همخوانی ندارد

محمدرضا عارف در توئیتی از برخوردهای امنیتی و قضایی با مطالبات کارگر اظهار نارضایتی کرد.

عارف: برخوردهای امنیتی و قضایی با مطالبات کارگران همخوانی ندارد