وزیر ارتباطات: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

 

وزیر ارتباطات: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند