سفیر جدید لهستان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم ظریف کرد

سفیر جدید جمهوری لهستان، امروز رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماچئی فایوکوفسکی»، سفیر جدید جمهوری لهستان امروز با محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.

سفیر جدید لهستان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم ظریف کرد