دستگیری فردی بعد از ارسال فیلم برای شبکه خارجی

دستگیری فردی بعد از ارسال فیلم برای شبکه خارجی