داستان شاه‌شکار و شاه شهید (فیلم)

کیفیت پایین

{$sepehr_media_919940_640_360}

کیفیت خوب

{$sepehr_media_919941_640_360}

عصر ایران؛ محسن ظهوری ـ ظهر یک روز بهاری، یک اتفاق، به دو مَرد دو لقب جدید داد؛  یکی شد شاه‌شکار و یکی هم شاهِ شهید.
شاه‌شکار، «میرزارضا کرمانی» نام داشت که روز پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۲۷۵ در حرم عبدالعظیم به سمت ناصرالدین‌شاه قاجار آتش گشود تا او را نه قبله عالم که شاه شهید بنامند.
۱۰۲ روز پس از این واقعه، روز ۲۱ مرداد ۱۲۷۵، چوبه دار میرزارضا را در میدان مشق تهران  زدند و بر دارش کردند. چرا میرزارضا تصمیم گرفت ناصرالدین شاه بکشد؟