تصویب طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری، آموزشی و قضایی کشور

تصویب طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری، آموزشی و قضایی کشور