جایگاه ایران در رقابت اقتصادی با ۱۴۱ کشورجهان (اینفوگرافی)