بیمه سلامت با بیمارستان میلاد تهران قرارداد ندارد
 سرپرست اداره ارزیابی و قراردادهای مراکز سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت دراستان تهران با ۱۳۰ بیمارستان و مرکز جراحی محدود قرارداد دارد، اما این سازمان هرگز با بیمارستان میلاد که وابسته به تامین اجتماعی است، قرارداد نداشته و در نتیجه هیچ گونه بدهی به این بیمارستان ندارد.

به گزارش ایرنا، سید علی رضا عظیمی روز سه شنبه درباره موارد مطرح شده در مورد بدهی سازمان بیمه سلامت به بیمارستان میلاد تهران که وابسته به سازمان تامین اجتماعی است، افزود: موارد مطرح شده درباره بدهی سازمان بیمه سلامت به بیمارستان میلاد تهران صحت ندارد، زیرا بدهی وقتی شکل می‌گیرد که بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت به بیمارستان طرف قرارداد مراجعه کرده و آن بیمارستان اسناد را به سازمان‌های بیمه‌گر ارائه کنند.

وی اضافه کرد: وقتی سازمان بیمه سلامت با این بیمارستان قرارداد ندارد، این بیمارستان نمی‌تواند بیمه شدگان را بپذیرد و در نتیجه بدهی نیز شکل نگرفته و این موارد صحت ندارد.