مشاور رییس جمهور: همه ما با قید وثیقه آزادیم

مشاور رییس جمهور: هممون با قید وثیقه آزادیم