افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل گواهی اوراق حق تقدم

افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل گواهی اوراق حق تقدمسقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک عامل حوزه مسکن در فرابورس افزایش یافت.

به گزارش مهر، سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک عامل حوزه مسکن، در فرابورس افزایش یافت.