کوه و خیابان در کرمان، آکنده از دوستداران سردار ایران (فیلم)