شلیک ۵۰ گلوله توپ به مناسبت ۵۰ سال حمکرانی سلطان قابوس (فیلم)