نمایش "مسکو، فلکه باغشاه" در تماشاخانه سیمرغ (عکس)