دیدنی‌های امروز؛ از شهرهای خالی تا مسابقات بدون تماشاگر