دیدنی‌های امروز؛ از باز شدن قفل قرنطینه در اروپا تا خشونت پلیس هند