وعده وزیر کار برای بازنگری در شیوه تعیین دستمزد کارگران
{$sepehr_media_1010582_400_300}