دیدنی‌های امروز؛ از باز شدن قفل قرنطینه در اروپا تا آغاز زندگی با فاصله‌گذاری