آزادی کارگران بازداشتی هفت تپه به قید کفالت

چهار کارگر بازداشتی هفت تپه به قید کفالت آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهار کارگر بازداشتی هفت تپه (یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، مسلم چشم خاور و محمد خنیفر) که در روزهای گذشته بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

از قرار معلوم، این آزادی به قید کفالت صورت گرفته است.