تصویر کمتر دیده شده از هاشمی رفسنجانی در مراسم تشیع امام"ره" (عکس)

رفسنجانی در مراسم تشیع امام