زندگی مادر و فرزندان زیر پل در شهر رامهرمز خوزستان (فیلم)