هنرمند روس و خلق آثار زيباي مينياتوري از مواد بازیافتی (فیلم)
{$sepehr_media_1053660_400_300}