معرفی اعضای شورای علمی سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی

موسیقی نواحیاحمد صدری، دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران اعضای شورای علمی این دوره جشنواره را معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، منصوره ثابت زاده، هوشنگ جاوید، محمدعلی مرآتی، دامون شش بلوکی و فواد توحیدی اعضای شورای علمی این دوره جشنواره هستند.

احمد صدری همچنین گفت: در چند دوره اخیر جشنواره سعی شد که ضمن توجه به جایگاه حرفه‌ای و هنری گروه‌ها، زمینه حضور گروه‌های متعدد و جدید در هر دوره فراهم شود و تنوع گروه‌ها از مناطق کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین این رویکرد درباره تم جشنواره نیز در این چند دوره مدنظر بوده است و هر دوره یک تم که با موسیقی نواحی پیوند دارد در نظر گرفته شده است تا ضمن تمرکز بر آن تم، فرصتی برای حضور گروه‌های متناسب با تم در هر دوره فراهم شود.

دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران افزود: در زمینه استفاده از نظرات پژوهشگران موسیقی نواحی نیز در چهار دوره اخیر سعی شده است، زمینه حضور پژوهشگران مختف و نگاه‌های متفاوت فراهم شود و در هر دوره شورای علمی جشنواره تغییراتی داشته است تا تنوع در شورای علمی و حضور و نظرات پژوهشگران نیز محقق شود. بنابراین شورای علمی هر دوره جشنواره که از پژوهشگران شاخص موسیقی نواحی هستند، با حضور و نظرات خود در کیفیت جشنواره نقش موثری داشته‌اند و برای تنوع نظرات شورای علمی در هر دوره و متناسب با تم، شورا تعیین شده است.

اعضای شورا در این دوره نیز از پژوهشگران نسل‌های مختلف موسیقی نواحی هستند که در فضای دانشگاهی و یا پژوهش‌های میدانی فعالیت دارند.