دیدنی‌های امروز؛ از تابوت‌ فوتی‌های کرونا تا نمایش ترامپ در مقابل هواداران