اولین وزیر زن در افغانستان، دانشجو ایران بود (فیلم)
{$sepehr_media_1073213_400_300}