تبلیغ ژیان در سال ۱۳۴۹/ وعده قفل فرمان و استارت اتوماتیک (عکس)