احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه

احضار سفیر آلمان به وزارت خارجهسفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار شد.

به گزارش ایسنا، در پی بیانیه اخیر اتحادیه اروپا در مورد روح الله زم، سفیر آلمان در ایران به عنوان نماینده اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شد.

در حال حاضر آلمان، رییس دوره ای اتحادیه اروپا است و سفیر این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شد.